Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Telefonické objednávky Phone 0918 810 534

Reklamačný poriadok

 

Predávajúci sa zaväzuje poskytovať záruku na zakúpený tovar v období jedného kalendárneho roka (24 mesiacov) od zakúpenia výrobkov. Záruka plynie od doručenia tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar priamo pri jeho preberaní od kuriéra.

 

Ak tovar pri preberaní nezodpovedá kúpnej zmluve, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť predávajúceho. V prípade ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie bez odkladu, má právo na výmenu tovaru.

 

Kupujúci berie na vedomie, že náhradou odstránenia závady je výmena chybného tovaru za bezchybný. V prípade, že nie je možné chybný tovar vymeniť, predávajúci pristúpi k vráteniu finančných prostriedkov vynaložených na kúpu tovaru. Ak je po doručení zistená chyba, ktorá nemá vplyv na funkčnosť výrobku, kupujúci si môže u predávajúceho uplatniť zľavu, ktorá je primeraná cene výrobku.

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim a jeho nesprávnym či nedbalým používaním výrobku.

 

Ak to vyžaduje kupujúci, predávajúci vystaví písomnú podobu záruky formou záručného listu. Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo. Miesto záručného listu je možné uplatniť si záruku aj na základe dokladu o kúpe výrobku.
 

Kupujúci je povinný pri reklamácii v zákonnej lehote, preukázať kúpnu zmluvu s predávajúcim, doklad o nadobudnutí tovaru a v prípade vydania aj záručný list. Predávajúci vybaví reklamáciu v zákonnej lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa podania reklamácie.

 

Predávajúci zašle kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom je uvedený dátum podania reklamácie a spôsob akým bude reklamácia vybavená. V prípade zamietnutia reklamácie bude do 30 kalendárnych dní o tejto skutočnosti kupujúci informovaný písomne v mieste bydliska.

×
×
×
×
×
×
×