Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Telefonické objednávky Phone 0918 810 534

Reklamačný poriadok

Predávajúci sa zaväzuje poskytovať záruku na zakúpený tovar v období jedného kalendárneho roka
(24 mesiacov) od zakúpenia výrobkov. Záruka plynie od doručenia tovaru kupujúcemu. Kupujúci je
povinný skontrolovať si tovar priamo pri jeho preberaní od kuriéra.
 
Ak tovar pri preberaní nezodpovedá kúpnej zmluve, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti
upovedomiť predávajúceho. V prípade ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na
bezplatné, včasné a riadne odstránenie bez odkladu, má právo na výmenu tovaru.
 
Kupujúci berie na vedomie, že náhradou odstránenia závady je výmena chybného tovaru za
bezchybný. V prípade, že nie je možné chybný tovar vymeniť, predávajúci pristúpi k vráteniu
finančných prostriedkov vynaložených na kúpu tovaru. Ak je po doručení zistená chyba, ktorá nemá
vplyv na funkčnosť výrobku, kupujúci si môže u predávajúceho uplatniť zľavu, ktorá je primeraná cene
výrobku.
 
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené
kupujúcim a jeho nesprávnym či nedbalým používaním výrobku.
 
Ak to vyžaduje kupujúci, predávajúci vystaví písomnú podobu záruky formou záručného listu. Záručný
list obsahuje obchodné meno predávajúceho, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo. Miesto záručného listu je
možné uplatniť si záruku aj na základe dokladu o kúpe výrobku.
 
Kupujúci je povinný pri reklamácii v zákonnej lehote, preukázať kúpnu zmluvu s predávajúcim, doklad
o nadobudnutí tovaru a v prípade vydania aj záručný list. Predávajúci vybaví reklamáciu v zákonnej
lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa podania reklamácie. Reklamáciu je potrebné zaslať
mailom na adresu info@stylovo.sk spolu s priloženými fotografiami poškodeného produktu.
Predávajúci do 30 kalendárnych dní informuje emailom o vybavení alebo zamietnutí reklamácie.

×
×
×
×
×
×
×